Kontaktné údaje

Adresa:
Graphicsoul s.r.o.
Starý rínok 2
920 01 Hlohovec
Slovenská Republika

Obchodné informácie:
Obchodný register Trnava, číslo spisovej vložky: 21742/T
IČO: 44 023 162     DIČ: SK2022587985
Telefón: 0911 881 945
E-mail: mamesvadbu@gmail.com

Bankové spojenie:
Tatra banka 2624850811/1100
Copyright © 2017 Graphicsoul s.r.o. All Rights Reserved.